Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)

Dit is een nieuwe pagina.

FCIW JAARVERGADERING
Zaterdag 20 maart 2021
Digitale zaal open: 9.30 uur
Begin vergadering: 10.00 uur
Gegevens ZOOM: hier kunt u inloggen - het is vrij eenvoudig.
Topic: FCIW jaarvergadering
Time: Mar 20, 2021 09:30 AM Amsterdam
h#ps://us02web.zoom.us/j/83468223864
Maar mocht u er wat nerveus over zijn, ik zal een half uur voor we beginnen al op u
wachten. Dus probeer gerust om 9.30 uur. Ik laat u dan in de vergaderruimte binnen.
Mocht u er niet in slagen, bel me dan: 06-41021346
Agenda
1. Opening en welkom.
2. Vaststelling agenda, aanmelding extra agendapunten.
3. Mededelingen.
4. Notulen ledenvergadering 12 september 2020.
5. Ingekomen/uitgegaan.
6. Jaarverslag secretaris (toegezonden).
7. Jaarverslag commissaris rondzending en veiling (in jaarverslag
penningmeester).
8. Jaarverslag bibliothecaris (toegezonden).
9. Jaarverslag redactie Al Barid (toegezonden).
10.Jaarverslag penningmeester (toegezonden).
11. Verslag kascontrolecommissie (Sytske Breunesse, Pieter Leever).
12.Goedkeuring jaarstukken en décharge bestuur.
13.Vaststellen begroting 2021 en contributie 2022/2023 (en verder).
Het voorstel is de contributie m.i.v. 2023 te verhogen naar € 35,- i.v.m. verhoging
van opmaak-, druk- en portokosten Al Barid (toelichting en motivering
penningmeester).
14.Benoeming nieuwe kascontrolecommissie financieel jaar 2021.
15.Continuïteit en toekomst vereniging:
- Website;
- Tijdschrift (toelichting zie onder).
16.Beurzen 2021:
- vrijdag 15/zaterdag 16 oktober Postex Apeldoorn DV.
17.Vergaderdata in 2021 (zie onder).
18.Rondvraag.
19.Sluiting.
Vergaderdata in 2021
20 februari 2021, 29 mei 2021, 11 september 2021, 27 november 2021.
Vooruitblik vergadering 29 mei 2020 DV
• eerste ronde brieventoernooi;
• lezing Theo Hooft;
• veiling.
Tijdschrift Al Barid
De afgelopen jaren zijn de productiekosten van Al Barid flink gestegen. De productiekosten
bestaan uit de volgende componenten:
• opmaakkosten;
• drukkosten;
• portokosten.
Door het ontvallen van onze opmaker Ot Louw zullen de opmaakkosten van Al Barid de komende
tijd (verder) stijgen. Los van portokosten zullen de productiekosten per A5-uitgave van Al Barid de
komende tijd circa € 425,- bedragen (65 exemplaren, 44 pagina’s inhoud, zie als voorbeeld
nummer 88 van Al Barid). Dit betekent dat er hooguit twee gedrukte uitgaven A5 per jaar
gerealiseerd kunnen worden. De vraag ligt voor wat we als leden (inclusief bestuur) met Al Barid
willen.
De mogelijkheden zijn:
• gedrukte uitgave van Al barid;
• fotokopie-uitgave Al Barid.
Gedrukte uitgave van Al barid
De volgende mogelijkheden zijn er:
1. (hooguit) twee A5-uitgaven per jaar (februari, september);
2. (hooguit) één A4-uitgave per jaar (jaarbundel met circa 44 pagina’s uit te brengen in
november tijdens de eindejaarvergadering).
De varianten 1. en 2. kunnen per jaar worden gekozen.
Naar schatting komen de kosten voor beide varianten uit op € 850,- (exclusief porto). De
portokosten A4-variant zijn lager (éénmalig per jaar).
Fotokopie-uitgave Al Barid.
De opmaak- en kopiekosten zijn circa € 375,-. Hierin is niet berekend dat een voorraad omslagen
moet worden gemaakt die eveneens ontworpen en gedrukt moeten worden.
Sponsoring Al Barid
Om het begrotingstekort minder te laten oplopen (zie financiële jaarcijfers) kan gedacht worden
aan sponsoring van ons tijdschrift door leden (of niet-leden?). Dit heeft voor de special over de
Hedjaz-spoorlijn ook de nodige extra penningen binnengebracht.
Aanvulling tijdschrift Al Barid met andere middelen
We kunnen denken aan:
• digitale nieuwsbrief (inhoudelijk over filatelistische onderwerpen, vraag- en aanbod,
literatuur, Q&A etc.);
• gebruik facebook (‘dynamische informatie’, snelle berichtgeving, Q&A).
De site wordt gereserveerd voor minder ‘vluchtige’ berichtgeving, ‘statische’ informatie (zie aparte
discussie over de site).
Het bestuur vraagt aan de leden voor de jaarvergadering over het bovenstaande na te denken.


Kaart