Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)

Agenda ledenvergadering
22 februari 2020

Zaal open 9.30 uur,
vergadering 12 uur

Excelsior, Singel 45a
3442AL Woerden1. Opening en welkom.
2. Vaststelling agenda, aanmelding extra agendapunten.
3. Mededelingen.
4. Notulen ledenvergadering 30 november 2019.
5. Ingekomen/uitgegaan.
6. Jaarverslag secretaris (bijgevoegd).
7. Jaarverslag commissaris rondzending en veiling (bijgevoegd).
8. Jaarverslag bibliothecaris (bijgevoegd).
9. Jaarverslag penningmeester (bijgevoegd).
10.Jaarverslag redactie Al Barid.

11.Verslag kascontrolecommissie.
12.Goedkeuring jaarstukken en décharge bestuur.
13.Vaststellen begroting 2020 en contributie 2021 (en verder).

Het voorstel is de contributie m.i.v. 2021 te verhogen naar € 30,-
(toelichting en motivering penningmeester). 14.Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 2020.

15.Continuïteit en toekomst vereniging.
16.Al Barid 2020.

Er zal een nummer (A4) uitkomen gewijd aan Irak (trekker Theo
Hooft, i.s.m Ser van der Ven).
Koersen op uitbrengen reguliere’ Al Barid (A5-formaat) in mei 2020.
Dringend kopij gevraagd.

17.Beurzen 2020.
Hertogpost 19, 20 en 21 maart 2020

1. Aanvoer: Folkert Bruining 

2. Donderdag 19 maart: Toon Jansen en Folkert Bruining 

3. Vrijdag 20 maart: Pieter de Haan 

4. Zaterdag 21 maart: Theo Hooft 

5. Afvoer: Theo Hooft
Postex 2020 oktober 2020 (tweede of derde week), inventarisatie wie
stand willen bemensen.

18.Vergaderdata in 2020 en 2021
            2020: 16 Mei 2020; 12 september 2020; 21 November 2020

            2021: 20 februari 2021; 29 Mei 2021; 11 September 2021 en 27 november

19.Rondvraag.
20.Sluiting.

Vooruitblik vergadering 16 mei 2020
• eerste ronde brieventoernooi;
• lezing Theo Hooft;
• veiling.

Kaart