Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)

Agenda Ledenvergadering al Barid op 23 februari 2019.

De bijeenkomst begint om 10.00 uur en zal duren tot 15.30 uur. De vergadering begint om 12.00 uur. Einde vergadering 13.00 uur.

De Agenda luidt als volgt:

1. Opening en Welkom;

2. Notulen vergadering van 1 december 2018;

3. Aanmelden extra agendapunten;

4. Ingekomen/uitgaande stukken;'

5. Mededelingen;

6. Jaarverslag voorzitter;

7. Jaarverslag secretaris;

8, Jaarverslag commissaris Veiling en Rondzendverkeer;

9. Jaarverslag al Barid;

10.Jaarverslag penningmeester;

11.Goedkeuring Jaarstukken;

12.Verslag Kascontrolecommissie;

13.Benoeming nieuwe kascontrolecommissie;

14.Vaststellen Begroting 2019 en contributie voor de komende jaren;

15.Jaarverslag Bibliotheek;

16.Benoeming nieuwe bestuursleden;

17.Vijftigjarig bestaan;

18.Brieventoernooi;

19.Rondvraag;

20.Sluiting.