Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)

 

Buitenstaander vergadert in coronatijd

Vergadering van 12 september 2020

Het was een bijzondere vergadering in een bijzondere tijd, Coronatijd. Van tevoren had secretaris Jos Strengholt al de regels die de leden in acht moesten nemen om veilig te kunnen vergaderen bekend gemaakt. De twaalf aanwezige leden hielden zich er braaf aan. Maar zo’n twintig leden hadden  aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn. Jos vond het terecht dat hun namen genoemd werden, want door deze melding hebben deze leden aangegeven bij vereniging al Barid betrokken te willen blijven.

Voorzitter Folkert Bruining uitte in zijn openingswoord waardering voor degenen die in De Speeldoos aanwezig waren en gaf aan blij te zijn hen weer in de ogen te kunnen kijken. De vorige vergadering was in februari, dus meer dan een half jaar geleden. Daarbij sprak hij de hoop uit dat het vergaderritme gehandhaafd kan worden, zeker met het oog op de eindejaarsvergadering die in november op de agenda staat.

Punt twee van de agenda: het verslag van de februarivergadering werd ter plekke uitgedeeld, maar dat riep verder geen vragen op. Alleen een verduidelijking met betrekking tot het doorbelasten van de portokosten. Het bestuur is daar nog niet uit. Dat geldt niet voor het besluit om de contributie met ingang van 1 januari van het volgend jaar tot

 € 30 te verhogen.

Het volgende agendapunt betrof het tijdschrift. Uitgedeeld werden de nummers 86 en 87. Beide edities zien er prachtig verzorgd uit met een keur van interessante artikelen geschreven door leden. Persoonlijk vind ik het bewonderenswaardig om te ontdekken de breedte en de diepte van de informatie die de schrijvers steeds boven tafel hebben weten te krijgen.

Na de nummers 86 en 87 zal nummer 88 volgen. Folkert vroeg of de leden al iets in de achterzak hebben om die editie te vullen. Er kwam geen reactie uit de zaal, maar dat dit  betekent dat nummer 88 niet zal verschijnen mag de conclusie zeker niet zijn. Nummer 88 zal er komen. Dat geldt ook voor de special over Irak, maar het verschijnen ervan heeft volgens een mededeling van de nu helaas verhinderde `Theo ’t Hoofd vertraging ondervonden. Rekening moet volgens Theo gehouden worden met uitreiking ervan tijdens de eindejaarsvergadering.Voor Folkert aanleiding om aandacht te vragen voor de volgende special. Maar wat zal het onderwerp moeten zijn? Uit de zaal kwamen enkele suggesties. Palmyra  en keizer Hadrianus in Turkse en Arabische bronnen werden genoemd. Maar zijn daar wel voldoende gegevens over beschikbaar? Folkert wijst op Internet. Hij staat altijd weer verbaasd over de informatie die op Internet te vinden is over wat voor onderwerp dan ook.

In de rondvraag kwam de internetveiling aan de orde. Wat zijn de ervaringen daarmee? Folkert kon namens Theo meedelen dat die ervaringen boven verwachting zijn. Dat neemt niet weg dat hij hoopt en verwacht dat er weer een ouderwetse veiling tijdens de eindejaarsvergadering op de agenda zal staan. Hij riep de leden op inzendingen aan te leveren. Een presentatie van een half uur geven op de Jaarvergadering was zijn volgende oproep. Wie durft? Uit de zaal kwam nog geen reactie.maar dat hoeft natuurlijk njiet te betekenen dat er geen presentatie komt tijdens die vergadering.

Aan het slot van de vergadering nam Jan van Zellum het woord. Hij stak de loftrompet over Folkert die alle nummers van al Barid ingescand en op Internet heeft gezet. Folkert daalde nog mee dat er over wordt nagedacht of en hoe hiervan een verdienmodel voor de vereniging gemaakt kan worden. 

 

 

Een buitenstaander woont weer, zoals gewoonlijk, de ledenvergadering van Al Barid bij.

Het was zaterdag 21 februari bar en boos wat het weer betrof. Regen, windvlagen en soms rukwinden tot wel 90 km/uur. Veel leden zullen dat motief hebben aangegrepen om de reis naar Woerden niet te maken. Het was een hele lijst van leden die zich afgemeld hadden en die door secretaris Jos Strengholt een voor een genoemd werden. Daaronder ook leden die er altijd waren, zoals oud-voorzitter Theo t’Hooft(carnaval?) en bibliothecaris Jan van Zellum (herstellende na een operatie).

In zijn openingswoord noemde voorzitter Folkert Bruining nog een ander motief: carnaval. Of hij daarmee het gelijk aan zijn kant had valt niet na te gaan. Feit is wel dat veel carnavalsgangers het zonder optocht moesten zien uit te houden in dat weer.

Toch hadden 12 leden, inclusief de drie bestuursleden, de moeite genomen om naar Woerden af te reizen. De harde kern, zoals voorzitter de groep omschreef. In de loop van de vergadering meldde zich nog een lid, maar hij verklaarde in de rondvraag als lid te willen bedank. Dus dat schoot niet op.

Prominent op de agenda stonden de Jaarverslagen. Bijna allemaal hamerstukken.  Behalve dan het financieel Jaarverslag. De kascommissie bestaande uit Peter Leenders en Sytske Breunesse had de Jaarstukken goedgekeurd en naar aanleiding daarvan de ledenvergadering geadviseerd het bestuur decharge te verlenen. Zulks geschiedde dus ook. Discussiepunt leverde wel het voorstel op om  een contributieverhoging van € 25 naar € 30 per jaar per 1 januari 2021 door te voeren. Penningmeester Pieter de Haan verdedigde dat voorstel onder verwijzing naar de portokosten en dat lokte gelijk een discussie uit over de voor-, maar gelijk ook de nadelen, van digitale post. Een zaak die niet voor het eerst nog in het bestuur aan de orde zal komen. Uit de rekening van het afgelopen jaar volgt dat vereniging Al Barid inboet op haar reserves. De penningmeester rekende voor dat dit nog zo’n acht jaar zo kon doorgaan en dan is het over. Hoe het tij te keren?

Suggesties uit de zaal kwamen er niet, zodat de voorzitter weinig anders kon doen dan om beraad over deze kwestie in eigen kring aan te kondigen. Maar zo voegde hij eraan toe: tijdens de mei-vergadering komt dit punt uitdrukkelijk weer aan de orde.

Suggesties kwamen er wel voor de inhoud van het volgende nummer van het verenigingsmagazine. Avo Kaplanian had al een artikel klaar en wel over censuur op de Westbank door de Jordanese overheid.

Tijdens de Rondvraag werd Ronny van Pellecom in de gelegenheid gesteld zijn studie over de “Postal History of Alexandria” te introduceren


Het is een prachtboek geworden vol op wetenschappelijk hoog niveau staande beschouwingen en gelardeerd met geweldig fraaie illustraties. Zonder meer de moeite waard om het aan te schaffen en te bestuderen. Al zal de stevige prijs van rond de € 70 een drempel kunnen vormen.

De laatste opmerking tijdens de rondvraag was het verzoek aan de secretaris om een ledenlijst te maken voorzien van de verzamelgebieden van de leden. De belofte dat die er gaat komen staat, maar tot een datum liet de secretaris zich niet verleiden.


 


Vijftig jaar!!! en toen was de buitenstaander 25!

Zo lang bestaat Al Barid al, vijftig jaar maar liefst.. Opgericht in 1969 en natuurlijk was de eindejaarsvergadering van 2019 gewijd aan dit heuglijke feit. De voor de leden bestemde wervende folder pakte uit: er werd een enorme veiling beloofd, er zou een voordracht gehouden worden, er stond een quiz op het programma en de leden werden opgeroepen om mee te doen met de tentoonstelling. Dus best wel wat activiteiten. De voorbereiding moet zeker de nodige tijd gevergd hebben en dus was het maar wat fijn dat er iets meer leden op af gekomen waren dan bij drie voorgaande vergaderingen. Er was ook een speciale gast in de persoon van de bondsvoorzitter, Hans Kraajbeek. Namens de Koninklijke Nederlandse Filatelisten Bond (KNFB) overhandigde hij een jubileums oorkonde aan voorzitter Folkert Bruining. Ook spelde hij de Bondsspeld op op de revers van het jasje van Toon Jansen als blijk van hulde voor al het werk dat Toon gedurende een reeks van vele jaren voor Al Barid heeft gedaan.  Ser v.d. Ven overhandigde aan de Bondsvoorzitter de onder zijn leiding tot stand gekomen Jubileumspecial, gewijd aan de Eerste Wereldoorlog in drie thema’s verpakt.

Dat alles gebeurde nog voordat de vergadering geopend werd. In de Rubriek Nieuws wordt aandacht aan deze gebeurtenissen geschonken met foto’s daarbij van Pieter Dehaan.

De vergadering zelf had, met alle respect, weinig om het lijf. Het eerste punt van aandacht vormde de website. Voorzitter Bruining deed voor de zoveelste maal een dringend beroep op leden om hiervoor een bijdrage te leveren. Ook riep hij iemand op die als content manager en dus als rechterhand van webmaster Wim van Geelen, helaas zijn voor beide functies geen Nederlandse namen in omloop, kan gaan fungeren. Er kwam vooralsnog geen reactie uit de zaal, dus maar afwachten. Reacties kwamen er wel op de oproep om de stand te bemensen op de Filateliebeurs eind januari in Hilversum en tijdens de Hertogpost op 19 t/m 21 maart in ’s-Hertogenbosch.

Tijdens de rondvraag deelde lid-Blok mee dat hij een standje in de zaal had ingericht met boeken, albums e.d. waarvan de opbrengst bestemd was voor Gaza. Een inwoner daarvan moest dringend onder het mes om iets aan zijn ogen te laten doen. Maar de financiën zijn nog een probleem. De opbrengst van zijn actie, € 100 tot dan toe, gaat naar betrokkene en wellicht dat dit gaat helpen.

De quiz, in elkaar gezet en gepresenteerd door Theo ’t Hooft. Was niet makkelijk. Niemand behaalde 25 punten. Maar toch kwam er een winnaar uit de bus die daar redelijk dichtbij in de buurt zat, Avo Kaplanian. De nummers 2 en 3 eindigden ex aequo, waarna twee vraagjes over postzegels uit 1840 en 1848 nodig waren om Hans van Elzelingen als nummer 2 en Folkert Bruining als nummer 3 uit de bus te laten komen.

De tentoonstelling, waarvoor behoorlijk wat materiaal was ingeleverd kende ook  wedstrijdvorm, waarbij  Jan van Zellem als winnaar met Oscar van Vliet als tweede en Avo Kaplanian als derde uit de bus kwamen.

Om redenen van tijd werd de presentatie naar de volgende vergadering geschoven en was het de beurt aan Toon om zijn laatste veiling tot een goed einde te brengen.

Uiteraard lukte hem dat, maar wat een veiling! Die was inderdaad enorm met tegen de 130 kavels. Een behoorlijk deel daarvan wisselde van eigenaar, maar niet alle. Wellicht dat zij tijdens de februarivergadering volgend jaar door de nieuwe veilingmeester, Theo ’t Hooft, geveild gaan worden.

Voor Toon waren er warme woorden van dank, uitgesproken voor voorzitter Bruining, die zijn woorden vergezeld liet gaan door een fles met inhoud. En toen was het tegen drieën afgelopen, een lange zit dus, maar het was de moeite meer dan waard.


 


 
 

Een buitenstaander maakt de Jubileumvergadering van al Barid mee.

Die jubileumvergadering werd op zaterdag 21 september 2019 gehouden op de vaste stek van al Barid, De Speeldoos, in Woerden. Met achter de bestuurstafel (foto) Jos Strengholt, Folkert Bruining, Pieter de Haan en Toon Jansen

Hoogtepunt van de middagsessie was de uitreiking aan de leden van editie 84 van het al Barid Magazine. Eenvoudig getiteld: Jubileum 50 jaar FCIW al–Barid.

Bij het nog tijdens de vergadering doorbladeren van de glossy viel mij als buitenstaander allereerst op de laatste alinea van de terugblik geschreven door Toon Jansen. Hij is zoals uit het interview met hem bekend werd net zo lang lid als de vereniging bestaat. Hij schetst in die alinea het toekomstbeeld, zoals hij dat ziet uiteraard. Citaat: “Het teruglopend aantal leden en verminderde activiteiten (rondzending en veiling) lijken een geleidelijk wegglijden van deze club aan te kondigen. Er zijn evenwel ook positieve tekenen: het publicatiebeleid en het recentelijk uitbrengen van een aantal mooie publicaties. En het bezoek aan de bijeenkomsten blijft nog aardig op peil als we bedenken dat van de 50 leden er regelmatig 18 à 20 acte de presence geven”. Maar het citaat geeft een wat te optimistisch beeld, want de laatste jaren nemen geen 18 à 20, maar 12 à 16 leden de moeite om naar de bijeenkomsten af te reizen. Helaas, maar dat is wat een buitenstaander ziet.

De vergadering zelf was in een oogwenk voorbij. Het verslag van de mei vergadering werd zonder op- en/of aanmerkingen goed gekeurd, waarbij voorzitter Folkert niet naliet om zijn secretaris, Jos, even in het zonnetje te zetten, want hij had het toch maar weer gefikst om de notulen op tijd bij de leden te krijgen. Jos kreeg ook een pluim voor zijn coördinerende activiteiten rond het op poten zetten van het Jubileumnummer met daarin een keur van artikelen over een veelheid van onderwerpen. Vaak heel specialistisch, maar toch de moeite van het lezen meer dan waard. Maar er staat nog een publicatie op stapel en wel de special van Ser v.d. Ven over Sykes-Picot. Die zal in het najaar verschijnen zoals Ser aankondigde. Er is veel materiaal aangeleverd, dat niet allemaal in de special opgenomen zal worden. Maar geen nood, Ser meldde dat bepaalde artikelen terecht zijn gekomen in het Jubileumnummer. Als je dat nummer bekijkt valt op dat de vereniging een behoorlijk aantal leden kent dat vaardig met de pen is en ook bijzonder goed op de hoogte is van bepaalde filatelistische zaken, die met het aandachtsgebied, het Midden-Oosten, te maken hebben. Al-Barid kan daar trots op zijn. Ook in een internationaal tijdschrift als the Middel East Philatelistic Bulletin, door bibliothecaris Jan van Zellum trouw elke vergadering meegenomen, schrijven zij artikelen. In het laatste nummer maar liefst twee stuks en wel van Folkert samen met Tobias Zywietz over “Bon Samaritain” en van Avo Kaplanian over” Post World War II Iraqi Censorship”.

Na afloop van de vergadering stond er een Turkse  lunch gereed, ingekocht bij Supermarkt De Rijn, gedreven door een Turkse familie. Die was trouwens voortreffelijk verzorgd. Maar die lunch moest wel opgehaald worden en in de tussentijd  vergastte Folkert de aanwezigen met een presentatie over spoorwegen vanuit Saloniki naar verschillende plaatsen als Skopje, Adrianopel, Belgrado en Constantinopel, toen allemaal nog deel uitmakend van het Osmaanse Rijk. Per spoor werden brieven verstuurd en afgestempeld en Folkert liet daar fraaie voorbeelden van zien (foto).

Tijdens de lunch kreeg oud-voorzitter Theo Hooft nog het woord om bekers uit te reiken van de winnaars van het brieventournooi. Een kleine beker was er voor Sytske Breunesse en een grote voor Toon Jansen (foto).

Na de lunch was er toch weer een veiling, met op zijn even bekende als gewaardeerde manier geleid door Toon Jansen.


Foto-impressie van de op 11 mei 2019 gehouden Algemene Ledenvergadering
Wisseling van de wacht: impressies van een betrekkelijke buitenstaander.

Een belangrijke vergadering van postzegelvereniging al Barid afgelopen zaterdag 11 mei. Voor het eerst sinds jaren gaat een anders samengesteld bestuur achter de tafel plaatsnemen met een nieuwe voorzitter en een nieuwe penningmeester.

Als buitenstaander zou je verwachten dat de zaal redelijk gevuld zou zijn, maar helaas kwam die verwachting niet uit. De opkomst was lager dan gemiddeld. Slechts 12 leden, inclusief het bestuur, hadden de moeite genomen de auto of de trein naar Woerden te nemen.

In zijn welkomstwoord noemde aftredend voorzitter Theo Hooft dit teleurstellend. Niettemin heette hij de harde kern, zoals hij dit noemde, hartelijk welkom. Daarbij sprak hij de verwachting uit dat hij nog 8 minuten de voorzittershamer zou hanteren. Die verwachting kwam inderdaad uit, want de notulen en de ingekomen en uitgaande post namen weinig tijd in beslag en toen was Theo’s tijd als voorzitter voorbij. Zeker toen zijn voorstel om penningmeester Folkert Bruining als zijn opvolger te benoemen met applaus door de ledenvergadering werd begroet.

Als eerste bestuursdaad in zijn nieuwe rol als voorzitter van Folkert was het bedanken van Theo voor de ruim 17 jaar dat hij al Barid geleid had. Dat heeft hij met inzet en initiatief, kortom met een grote betrokkenheid, gedaan. Zijn motief om nu te stoppen was ingegeven door drukte op zijn werk met veelvuldig reizen naar het buitenland, waardoor het werk voor al Barid soms in het gedrang kwam, noemde spreker heel begrijpelijk. Maar gelukkig: Theo’s betrokkenheid bij verenigingsactiviteiten gaat niet verloren. Zo blijft hij de organisatie van de eindejaarsbijeenkomst verzorgen, evenals het brieventoernooi, terwijl hij na 1 januari 2020 ook de verantwoordelijkheid van de veilingen op zijn schouders neemt. Folkert onderstreepte zijn dankwoord met de overhandiging van een fles gevuld met geestrijk vocht.

Door het doorschuiven van Folkert binnen het bestuur is een vacature voor penningmeester ontstaan. Met het voorstel om Pieter de Haan in die functie te benoemen gaat de vergadering onder applaus akkoord. In die functie krijgt hij aan het eind van het jaar te maken met een nieuwe kascommissie bestaande uit Sytske Breunesse en Peter Lever.

De rest van de vergadering kende een vlot verloop. Voor de Postex van 1 t/m 3 november in Apeldoorn werd de bemensing geregeld, de special zal volgens Ser van de Ven op de geplande tijd, november 2019, verschijnen en het Jubileumnummer staat volgens secretaris Jos Strengholt ook in de steigers.

Ruim voor 13.00 uur kon Folkert de vergadering sluiten. Tot verdriet van veilingmeester Toon Jansen waren er dit keer geen veilingstukken aangeboden, waardoor de veiling dit keer kwam te vervallen. Hopelijk bij uitzondering, want het kan toch niet zo zijn dat er geen veiling gehouden wordt tijdens de  vergaderingwaarop het 50-jarig bestaan gevierd zal worden.

 

 

De ledenvergadering van 23 februari 2019.
 

Traditiegetrouw volgen na elke vergadering van al Barid impressies van die vergadering. Voor de goede orde: het zijn geen notulen, maar zo maar een verslag van iemand die geen lid is van de club, dus feitelijk een buitenstaander.

Voor het eerst sinds lange tijd zat Theo Hooft, op zakenreis in India, de vergadering niet voor maar penningmeester Folkert Bruining. Die had een verrassing in petto. In de vergadering van mei verwacht hij de voorzittershamer van Theo over te nemen. MAAR: de ledenvergadering heeft hierover natuurlijk het laatste woord.

Dat voorzittersprobleem nadert dus zijn ontknoping. Theo heeft er lang op aangedrongen, maar aanvankelijk reageerde niemand op zijn oproep. Dat gaat dus veranderen. De penningmeester schuift een plaatsje binnen het bestuur op. Er ontstaat dus wederom een vacature. Later in de vergadering kon Folkert melden dat ook dit probleem opgelost gaat worden. Pieter de Haan heeft zich bereid verklaard zijn opvolger te worden, mits de Algemene Ledenvergadering uiteraard daarmee instemt. Dat zullen we in mei weten.

Daarna ging het snel. De notulen van de decembervergadering werden geaccordeerd en de jaarverslagen van voorzitter, secretaris en bibliothecaris riepen vragen noch op- en/of aanmerkingen op. Ook met de financiële stukken was het van hetzelfde laken één pak. De kascontrolecommissie bestaande uit de leden De Haan en Van Ast waren in hun rapportage duidelijk: de financiën van 2018 kloppen en dus kan het bestuur door de ledenvergadering decharge worden verleend. Die conclusie werd met applaus onderstreept. De commissie voornoemd moest na haar werkzaamheden met betrekking tot de financiële jaarstukken ontbonden worden, wat ook gebeurde want haar termijn zat er op. Maar ondanks de oproep van Folkert bood niemand zich aan voor de commissie die zich over de jaarstukken van 2019 zal gaan buigen. Het punt werd dus doorgeschoven naar de mei-vergadering.

Folkert merkte nog op dat al Barid in 2018 nogal wat geld heeft overgehouden. Dat is prettig natuurlijk, maar de oorzaak is dat niet. Er kwam slechts één nummer van het tijdschrift uit, minder dan gepland en dan hou je over maar, het is al gezegd,  de bedoeling is het niet. Dat in zo’n situatie het voorstel van het bestuur is om de contributie in 2020 op € 25 te houden ligt dan voor de hand.

Het volgende agendapunt ging over het 50-jarig bestaan en dat leverde meer discussie op. Om dit heuglijke feit te onderstrepen was er aan het begin van de bijeenkomst gebak van bakker Van Leeuwen uit Woerden. Er werden 30 gebakjes afgeleverd en bijna waren het er door een dubbele afspraak 60 geweest, maar bij de tweede bestelling greep de bakker gelukkig in.

Folkert vertelde dat het bestuur zich op enig moment teruggetrokken had “op de hei” om het jubileum cachet te geven. Desgevraagd wilde hij wel een tipje van de sluier oplichten en meldde hij dat gedacht wordt aan een extra editie van het blad met daarin opgenomen de beste artikelen uit de halve eeuw van het bestaan van het blad.

Dat gaf Avo Kaplanian aanleiding tot de suggestie om leden uit te nodigen het beste uit hun verzameling aan te bieden met een beschrijving. Lid Fens suggereerde om een velletje persoonlijke postzegels uit te geven. Beide suggesties worden teruggenomen naar het bestuur was de toezegging.

Dan Sykes-Picot. Initiatiefnemer Ser v.d. Ven moest helaas in de vergadering bekend maken dat het niet lukt om tot een afronding van dit project te komen. De filatelistische inbreng was helaas te mager. Er is gewoon te weinig materiaal beschikbaar. Dat neemt niet weg dat gereedgekomen artikelen afzonderlijk gepubliceerd zullen worden.  

Ten slotte de Rondvraag. Daarin de vraag vanuit de zaal hoe het staat met fusieplannen. Folkert: dit onderwerp is meerdere malen in het bestuur aan de orde geweest, maar de conclusie is steeds dezelfde geweest, dat gaat niet gebeuren!

 

Kaart