Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)

 

Impressies over de februarivergadering van al Barid van een buitenstaander.

De ledenvergadering van 23 februari 2019.
 

Traditiegetrouw volgen na elke vergadering van al Barid impressies van die vergadering. Voor de goede orde: het zijn geen notulen, maar zo maar een verslag van iemand die geen lid is van de club, dus feitelijk een buitenstaander.

Voor het eerst sinds lange tijd zat Theo Hooft, op zakenreis in India, de vergadering niet voor maar penningmeester Folkert Bruining. Die had een verrassing in petto. In de vergadering van mei verwacht hij de voorzittershamer van Theo over te nemen. MAAR: de ledenvergadering heeft hierover natuurlijk het laatste woord.

Dat voorzittersprobleem nadert dus zijn ontknoping. Theo heeft er lang op aangedrongen, maar aanvankelijk reageerde niemand op zijn oproep. Dat gaat dus veranderen. De penningmeester schuift een plaatsje binnen het bestuur op. Er ontstaat dus wederom een vacature. Later in de vergadering kon Folkert melden dat ook dit probleem opgelost gaat worden. Pieter de Haan heeft zich bereid verklaard zijn opvolger te worden, mits de Algemene Ledenvergadering uiteraard daarmee instemt. Dat zullen we in mei weten.

Daarna ging het snel. De notulen van de decembervergadering werden geaccordeerd en de jaarverslagen van voorzitter, secretaris en bibliothecaris riepen vragen noch op- en/of aanmerkingen op. Ook met de financiële stukken was het van hetzelfde laken één pak. De kascontrolecommissie bestaande uit de leden De Haan en Van Ast waren in hun rapportage duidelijk: de financiën van 2018 kloppen en dus kan het bestuur door de ledenvergadering decharge worden verleend. Die conclusie werd met applaus onderstreept. De commissie voornoemd moest na haar werkzaamheden met betrekking tot de financiële jaarstukken ontbonden worden, wat ook gebeurde want haar termijn zat er op. Maar ondanks de oproep van Folkert bood niemand zich aan voor de commissie die zich over de jaarstukken van 2019 zal gaan buigen. Het punt werd dus doorgeschoven naar de mei-vergadering.

Folkert merkte nog op dat al Barid in 2018 nogal wat geld heeft overgehouden. Dat is prettig natuurlijk, maar de oorzaak is dat niet. Er kwam slechts één nummer van het tijdschrift uit, minder dan gepland en dan hou je over maar, het is al gezegd,  de bedoeling is het niet. Dat in zo’n situatie het voorstel van het bestuur is om de contributie in 2020 op € 25 te houden ligt dan voor de hand.

Het volgende agendapunt ging over het 50-jarig bestaan en dat leverde meer discussie op. Om dit heuglijke feit te onderstrepen was er aan het begin van de bijeenkomst gebak van bakker Van Leeuwen uit Woerden. Er werden 30 gebakjes afgeleverd en bijna waren het er door een dubbele afspraak 60 geweest, maar bij de tweede bestelling greep de bakker gelukkig in.

Folkert vertelde dat het bestuur zich op enig moment teruggetrokken had “op de hei” om het jubileum cachet te geven. Desgevraagd wilde hij wel een tipje van de sluier oplichten en meldde hij dat gedacht wordt aan een extra editie van het blad met daarin opgenomen de beste artikelen uit de halve eeuw van het bestaan van het blad.

Dat gaf Avo Kaplanian aanleiding tot de suggestie om leden uit te nodigen het beste uit hun verzameling aan te bieden met een beschrijving. Lid Fens suggereerde om een velletje persoonlijke postzegels uit te geven. Beide suggesties worden teruggenomen naar het bestuur was de toezegging.

Dan Sykes-Picot. Initiatiefnemer Ser v.d. Ven moest helaas in de vergadering bekend maken dat het niet lukt om tot een afronding van dit project te komen. De filatelistische inbreng was helaas te mager. Er is gewoon te weinig materiaal beschikbaar. Dat neemt niet weg dat gereedgekomen artikelen afzonderlijk gepubliceerd zullen worden.  

Ten slotte de Rondvraag. Daarin de vraag vanuit de zaal hoe het staat met fusieplannen. Folkert: dit onderwerp is meerdere malen in het bestuur aan de orde geweest, maar de conclusie is steeds dezelfde geweest, dat gaat niet gebeuren!