Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)

AL – BARD

Filatelistische Contactgroep Islamitische Wereld

البرید

Notulen ledenvergadering 21 september 2019 JUBILEUMVIERING FCIW-Al BARĪD Locatie: Excelsior, Singel 45a, 3442AL Woerden Aanvang: 12 uur 1. Opening vergadering door voorzitter Bruining

2. Aanwezig: Mw Breunesse, Dhr. Belonje, Blok, Van der Ven, Bruining, Leever, Hooft, Jansen, Kaplanian, Strengholt, Sangers, Van Zellem, Van Geelen, de Haan, Koopman, Julsing.

3. Afwezig met kennisgeving: Dhr Van Elzelingen, Poppelaars, Wagtendonk, Van Ast.

 4. Verslag van de bijeenkomst op 11 mei 2019 - goedgekeurd.

 5. Aanmelden extra agenda punten - heen

6. Ingekomen / uitgegane stukken Brieven van Hertogpost (verzoek om schrijvers) en KNBF (verslag bondsvergadering) zijn beschikbaar per email voor wie dat wenst.

7. Mededelingen - geen

8. Postex Jan Blok geeft zich op voor vrijdag 1 november, Jos Strengholt voor zaterdag 2 november, Pieter de Haan voor zondag 3 november. (Naast eerdere opgaven van Theo Hooft voor zondag; Avo Kaplanian voor zaterdag, en Ser van der Ven voor de vrijdag; Pieter Leever en Folkert Bruining zijn beschikbaar ‘in het algemeen’) Bruining zorgt dat materiaal op de beurs komt en wordt weggehaald.

9. Jubileumnummer Al-Barīd - aangeboden aan leden.

10. Komende nummer Al-Barīd (themabnummer) is bijna klaar - proefdruk is er!

 11. Rondvraag Van Zellem: Nummer 12 Middle East Philatelistic Bulletin is beschikbaar bij bibliotheek. En hij vraagt: Wat kost het JUbileumnummer? Antwoord: 10 euro voor leden. Kaplanian: gaan we door met uitgeven van A5-publicaties? Ja, antwoordt Bruining. ‘We willen een studieclub zijn en willen dus publiceren’. Bruining: Op de website staat een publicatie over Tanta in Egypte. We willen die website beter gebruiken; gebeurt nog te weinig. Van der Ven: Kunnen onze bijeenkomsten afgestemd worden met andere verenigingen? Strengholt: we proberen het waar we kunnen. Geeft u svp zsm door wat voor data u heeft van uw andere verenigingen. Leever: is er een reservepersoon voor de kascommissie? Bruining: Dhr. Dauwe is dat nu; die zullen we daarover opnieuw aanschrijven.

12. Ruim je Kamer op! (Presentatie door Voorzitter) Over vondsten die hij in 2006 deed. Mooie presentatie over de ambulante postdiensten en stations rond Saloniki.

 13. Brieventoernooi: Gewonnen door Toon Jansen. Die daarvoor een waardige trofee in ontvangst mocht nemen.

14. Afsluiting LUNCH van een Turkse bakker in Woerden. Dank je Sytske Breunesse voor de organsiatie

15. Veiling Olv Toon Jansen.

Notulen ledenvergadering FCIW, 11 mei 2019, Woerden

12.00 uur Vergadering

 

1. Opening: door voorzitter Theo Hooft

2. Aanwezigen: door de secretaris vermeld. Idem voor degenen die zich hebben afgemeld.

3. Notulen: februari 2019

• Aangekondigde presentie volgt komende keer

• Geen veiling deze keer, wegens gebrek aan materiaal

• Notulen verder zonder discussie aangenomen

4. Inkomende/uitgaande post: post van KNBF

5. Speech Theo Hooft: Is - aldus Bruining - voorzitter sinds februari 2002. Daarmee is hij degene die langer dan wie dan ook, voorzitter was van FCIW. Hooft doet nog een bewogen oproep aan het blijvende bestuur om de electronificering van de vereniging voort te zetten.

Verkiezing nieuwe bestuursleden:

Folkert Bruining voorgesteld als nieuwe voorzitter - en aangenomen door alle aanwezige leden.

Pieter de Haan voorgesteld als nieuwe penningmeester - en aangenomen door alle aanwezige leden.

Bruining bedankt Hooft, en onderstreept dat Hooft nauwelijks weggaat, maar dat hij voornamelijk doorgaat met andere bestuurlijke activiteiten.

6. Aanstellen nieuwe kascommissie: Nieuwe kascommissie: Sytske Breunesse en Pieter Leever.

7. Postex: 1-3 november Apeldoorn: Gaan we opnieuw doen.

Theo Hooft: zondag; Avo Kaplanian

Zaterdag: Ser van de Ven

Vrijdag: Pieter Leever en Bruining in het algemeen.

8. Voortgang ‘Special’

Ser van de Ven vertelt hoe de artikelen voor de special ongeveer klaar zijn en hoe aan opmaak wordt gewerkt. Planning nog steeds november 2019.

Vraag van Kaplanian over de toekomst: hoe gaat we verder met publicaties?

Bruining: bestuur wil graag doorgaan met om het jaar een special te doen. We willen ook blijven proberen via de website artikelen te publiceren. En verder is er niets tegen ons oude beleid van al-Barid op A5-formaat.

9. Voortgang ‘Jubileumnummer’

Secretaris: intussen 11 bijdragen. Kaplanian onderstreept nogmaals dat het eenvoudige bijdragen kunnen zijn, vooral illustratie zonder veel tekst. Strengholt: we blijven openstaan voor van alles, tot 1 juni

10. Rondvraag:

Jan van Zellem: nieuwe editie van Middle East Philatelic Bulletin beschikbaar.

Anton Jansen: svp stuur veilingmateriaal.

Pieter de Haan, onze nieuwe penningmeester: wil graag zijn email en telefoon in deze notulen, voor het geval mensen hem wensen te benaderen.

11. Sluiting

Volgende vergaderingen 21 september, 30 november.

 

Notulen vergadering Al Barid op 1 december 2018.

1.    Opening en Welkom
Om 12.20 uur begon de vergadering, nadat de meeste van de leden al een uurtje of langer met elkaar en filatelistische zaken in de weer waren geweest. Voorzitter Theo Hooft opende de vergadering met een welkomstwoord.

2.    Notulen 22 september 2018
Postex is goed verlopen. Al Baridlid Kaplanian kreeg groot goud op de tentoonstelling, daarom een applaus. Een van de leden meldt dat hij ten onrechte vermeld staat als aanwezig op Postex.

3.    Mededelingen
Geen.

4.    Filateliebeurs Hilversum 26-27 januari 2019
Voor deze beurs hebben zich verschillende leden aangemeld voor bemensing van de stand.

5.    Al Barid 50 jaar in 2019
Het werk aan de viering van het jubileum gaat gestaag door. Zo wordt er gewekt aan een special over de Sykes-Picot-overeenkomst. Het wachten is nog op sommige illustraties. Daarna wordt de tekst vastgesteld, vervolgens gaat die naar de redactie.

6.    Bestuurszaken
Kandidaten hebben zich gemeld voor de posities van voorzitter, penningmeester en redactielid. Hopelijk kan dit in de volgende vergadering ter stemming komen.

7.    Rondvraag
Vraag: hoe zit het met de continuïteit van de vereniging? Wat is er gaande om daarvoor te zorgen?
Antwoord: op de volgende vergadering komt er een overzicht van wat de vereniging gaat doen.
Vraag: heeft iemand tips voor het ontwerpen van pagina’s met postegels en tekst?
Zijn er leden die persoonlijke verhalen rond hun verzameling kunn en insturen voor Al Barid?
Antwoord: alles mag worden ingestuurd, de redactie zal e.e.a. dan bekijken. In het verleden was de animo klein. Het is geprobeerd, maar mislukte toen.
Suggestie uit de zaal: leden kunnen look direct aangeschreven worden op basis van de specialisatielijst die als vereniging wordt bijgehouden. Er wordt gewerkt aan een update van die lijst.
Vraag: Doen we iets met ons 50-jarig bestaan iets op Postex in 2019?
Antwoord: Er is nog geen antwoord, maar het wordt mooi.

8.    Sluiting


Diverse foto's van voorgaande vergaderingen. 

 


*


 

 

 

 
 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·
 

Kaart