Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)


Agenda feestelijke ledenvergadering 19 februari 2022

Bestuurlijk gedeelte

1. Opening en welkom.

2. Vaststelling agenda, aanmelding extra agendapunten.

3. Mededelingen.

4. Notulen ledenvergadering 11 september 2021.

5. Ingekomen/uitgegaan.

6. Jaarverslag secretaris (toegezonden).

7. Jaarverslag commissaris rondzending en veiling (in jaarverslag penningmeester).

8. Jaarverslag bibliothecaris (toegezonden).

9. Jaarverslag redactie Al Barid (toegezonden).

10. Jaarverslag penningmeester (toegezonden).

11. Verslag kascontrolecommissie (Rien van Ast, Peter Moorer).

12. Goedkeuring jaarstukken en décharge bestuur.

13. Vaststellen begroting 2022 en contributie 2023/2024 (en verder).

Het voorstel is de contributie m.i.v. 2023 te verhogen naar € 35,- i.v.m. verhoging van opmaak-, druk- en portokosten Al Barid (toelichting en motivering penningmeester).

14. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie financieel jaar 2022 (Rien en Peter kunnen nog een jaar aanblijven).

15. Vergaderdata in 2022 (zie onder).

16. Rondvraag.

17. Sluiting.

Feestelijk gedeelte (uitgestelde eindejaarvergadering 2021)

1. Veiling

2. A4-tentoonstelling

3. Quiz

4. Interactieve voordracht

5. Ceremonie Protocolaire

6. Borrel

7. Sluiting

Kaart