Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)

Notulen van de Zoomvergadering gehouden op 20 maart 2021

Agenda
1. Opening en welkom
Folkert gedenkt Ko Bibo die op 7 januari overleed. Hij werd 76 jaar. Hij heeft 27 nummers
van Al-Barīd doen ontstaan en wordt gemist. Ot Louw overleed op 22 januari; hij heeft 3-4
jaar opmaak van al-Barīd gedaan. We herdachten beiden heren staande met een minuut
stilte. Bestuur heeft mede namens de leden aan beide families meeleven getoond.
2. Vaststelling agenda, aanmelding extra agendapunten
Agenda vastgesteld, geen andere punten
3. Mededelingen
Geen
4. Notulen ledenvergadering 12 september 2020
Geaccepteerd zoals ze zijn
5. Ingekomen/uitgegaan
Geen
6. Jaarverslag secretaris (toegezonden)
Met dank en voor kennisgeving aangenomen
7. Jaarverslag commissaris rondzending en veiling (in jaarverslag penningmeester)
Met dank en voor kennisgeving aangenomen
8. Jaarverslag bibliothecaris (toegezonden)
Met dank en voor kennisgeving aangenomen
9. Jaarverslag redactie Al-Barīd (toegezonden)
Met dank en voor kennisgeving aangenomen.
10. Jaarverslag penningmeester (toegezonden)
Vraag Jan van Zellem: ik zie maar 20 euro als extra inkomen voor Al-Barīd, maar er was
toch meer sponsoring?
Antwoord penningmeester en voorzitter: die sponsoring ging over voor 2017 en om 2021.
Penningmeester: we laten in de boekhouding alleen zien wat in het jaar gebeurt, we zetten
geen receivables en dergelijke in de boekhouding. Dat wordt gewoon in het jaar daarna
geboekt.
Vraag van Jan van Zellem: Op de balans allerlei dingen voor 1 euro, maar dat is vast niet
de waarde?
Reactie Penningmeester: de €1 is een pro forma waarde.
Reactie Voorzitter: Dit zijn in feite p.m.-posten, voorraad zonder verkoopwaarde. Staan als
‘bezit’ van de vereniging op de balans.
11. Verslag kascontrolecommissie (Sytske Breunesse, Pieter Leever)
Dit is de tekst die de kascommissie (getekend) aan de leden gaf:
De ondergetekenden, Mevr. S. Breunesse en de Heer P. Leever, door de ledenvergadering
van 22 februari 2020 aangewezen tot leden van de commissie belast met de controle op
het financieel beheer van de penningmeester van de vereniging AI-BARîD, FilatelisJsche
Contactgroep IslamiJsche Wereld, hebben op 12 maart 2021 het hun opgedragen
onderzoek verricht.
Op grond hiervan verklaren zij dat:
• de resultatenrekening 2020 van de penningmeester, sluitende met een voordelig saldo
van €24,68 een getrouw beeld geeV van de resultaten over het jaar 2020.
• het vermogensoverzicht per 31 december 2020, sluitende met een vermogen van
€3.563,08 een juist inzicht geeV In de grooYe en de samenstelling van dat vermogen.
Zij stellen voor het gehele bestuur décharge te doen verlenen door de algemene
ledenvergadering voor het door hen gevoerde beheer en de financiële verantwoording
daarover.
Vrijdag 12 maart 2021, de kascontrolecommissie,
S. Breunesse P. Leever
12. Goedkeuring jaarstukken en décharge bestuur
Dat is op verzoek van de kascommissie met een ovationeel applaus door de leden
gedaan.
13. Vaststellen begroting 2021 en contributie 2022/2023 (en verder)
Penningmeester wijst erop dat begroting 2021 is gemaakt alsof er een normaal jaar is
zonder corona-beperkingen. Er kunnen dus variaties komen.
Ook kunnen er extra kosten komen voor de opmaak van Al-Barīd wegens het verscheiden
van Ot Louw.
Voorstel is de contributie m.i.v. 2023 te verhogen naar € 35,- i.v.m. verhoging van
opmaak-, druk- en portokosten Al-Barīd. Dit is een vooraankondiging - daar kunnen we
volgend jaar besluit over nemen in ALV 2022-02 bij discussie begroting 2022.
14. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie financieel jaar 2021
Twee nieuw leden melden zich aan, namelijk Rien van Ast en Peter Moorer
15. Continuïteit en toekomst vereniging
A) Website
Theo Hooft introduceert dit onderwerp. We hebben momenteel een website waar info
verkrijgbaar i, en met niet veel wijzigingen en geen gelegenheid tot interactie of een
afgescheiden gedeelte. Zo’n website hebben we nodig, met basisinformatie,
achtergronden, artikelen, huishoudelijk reglement etc. Als we naar een moderne site
willen die professioneel beheerd wordt, moeten we geld uitgeven voor maken en voor
onderhoud.
Op social media heb je manieren om snel en informeel te reageren en waar makkelijk
netwerken ontstaan. We zouden ook die kan uit willen. En los van de website een meer
interactieve manier om te zien hoe we meer dagelijks intensief met leden contact kunnen
houden.We zijn een proefje gestart op facebook voor Al-Barīd om te zien of we daar
interactie tussen leden kunnen vergroten. Dat begon met aardig wat gesprek, maar dat
werd minder.
DISCUSSIE:
Avo Kaplanian: weten we wie onze site bezoekt? Hoeveel hits? Folkert: geen info over
maar waarschijnlijk weinig.
Avo Kaplanian: suggereert dus een minimale website te hebben.
Theo Hooft: Huidige adres is pv-al-bard.com. we betalen ook voor albarid.com
Het is zinvol om onze website meer te gebruiken als uithangbord voor de vereniging met
misschien jaarlijks wat aanpassingen.
Theo Kester: twee vragen - site moeilijk te vinden als je niet naam van vereniging weet, en
wat is de doelgroep voor website?
Theo Hooft: helemaal met eerste opmerking eens. Tweede opmerking: weet ik niet. maar
onze leden hebben heel verschillende motivaties, en dus is er ook een breed scala aan
mogelijke kandidaten voor lidmaatschap. Ook in buitenland zie je behoorlijke interesse bij
soortgelijke verengingen, soms zelfs groeiend lidmaatschap.
Peter Moorer: Britse Revenue verenging had voor het eerst zoom meetings en ziet 50%
meer mensen internationaal. Misschien moeten we ook denken aan een ander tarief voor
een ander soort leden (buitenland) en in verband met de vraag of mensen de papieren
versie van Al-Barīd willen ontvangen. Graag op website ook optie om alles in het Engels
te lezen. Het is belangrijk om discussie en vragen op website mogelijk te maken want dat
trekt publiek.
Avo Kaplanian: buitenlandse optie is interessant maar we doen nu 90% in Nederlandse
taal.
Peter Moorer: veel leden doen ook mee aan publicaties in het buitenland. En meeste
leden kunnen goed engels.
Theo Kester: is er een soortgelijke Belgische vereniging? Antwoord: zeer onwaarschijnlijk.
Pieter de Haan: Er zijn nu twee discussies: 1) Wat wil je met een website? 2) Wil je naar
virtuele vergaderingen gaan - maar dan moet je wel wat te presenteren hebben.
Avo Kaplanian: We kennen de publicaties van Tobias Zywietz uit Duitsland. Heeft heel
veel abonnees. Kunnen we vragen aan Tobias of we toegang kunne hebben tot zijn
ledenbestand? Antwoord: Hij mag dat niet wegens AVG, maar er zijn natuurlijk zaken die
we wel samen zouden kunnen doen.
Theo Hooft: Maar we zijn we het er dus wel mee eens dat de website uithangbord moet
zijn, vindbaar, en met algemene info van vereniging. En tegen zo laag mogelijk kostprijs
en zonder afgesloten deel voor leden. Reactie: Leden waren het eens met deze insteek
en dat het bestuur hiermee verder gaat en met een voorstel komt.
B. Tijdschrift Al-Barīd
Reactie op suggesties van bestuur (zie agenda)
Rien van Ast: vindt huidige uitgave Al-Barīd een prachtig uithangbord voor de vereniging.
Zeker niet teruggaan naar fotokopiëren.
Avo Kaplanian: liever 2x A5 per jaar dan 1x A4. Een publicatie per jaar is te weinig voor
vereniging.
Jan van Zellem: Is meer reclame in Al-Barīd mogelijk?
Avo Kaplanian: Laten we eerst zoeken naar sponsoring.
Theo Hooft: Wil 2x A5 en 1x A4, en laten mensen zich ook inschrijven op meer
exemplaren. Ook zien hoe we via Tobias Zywietz kunnen adverteren voor ons tijdschrift.
N.N.: Onze leden zien het blad als een belangrijke reden om lid te zijn, dus laten we
hogere doelen stellen en beginnen met fondsen werven
Peter Moorer: andere bladen hebben meer advertenties. Verkoop via veilingen loopt
enorm er wordt veel meer verzameld. Dus wellicht willen veilingen ook adverteren.
Conclusie, het beleid is er op gericht per jaar twee maal een A5-uitgave te doen en
eenmaal een A4-special. Hiervoor zullen extra fondsen moeten worden verworven door
sponsoring en advertentie-inkomsten.
16. Beurzen 2021
Vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober Postex Apeldoorn DV.
Op vrijdag zullen Folkert Bruining en Rien van Ast de stand bemensen; op zaterdag Theo
Hooft en Wim Poppelaars.
17. Vergaderdata in 2021
29 mei 2021, 11 september 2021, 27 november 2021
Vooruitblik vergadering 29 mei 2020 DV: eerste ronde brieventoernooi (actie bestuur);
lezing Theo Hooft; veiling (actie bestuur).
18. Rondvraag
Theo Hooft: 1) Wim van Geelen heeft veel tijd in website gestoken, en wordt daarvoor
enorm bedankt. 2) Veiling EVA5 loopt nog steeds. Graag biedingen. Jos zal hem opnieuw
rondsturen.
Theo Kester: heeft nog geen verzoek tot betaling lidmaatschap gekregen Penningmeester
belooft hem herinnering.
Peter Moorer: Werkt met software (Zotero) waar hij alle publicaties van de vereniging kan
invoeren. Hij is daarmee bezig. Dit is een toegankelijke database met zoekfuncties.
Jan van Zellem: is voor de bibliotheek gestopt met drukken van de tijdschriften van Tobias
Zywietz.
Avo Kaplanian: Ot Louw laat gat achter, wie gaat de opmaak nu doen? Voorzitter: we zijn
op zoek. Enkele contacten zijn al gelegd.
19. Sluiting


Diverse foto's van voorgaande vergaderingen. 

 


*


 

 

 

 
 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·
 

Kaart